mahuri vaishya matrimony image
       

Chranpahari Khata

 
  Chranpahri is used as mahuri surname by those people who used to live near charanpahari hillocks near vindawan. Their gotra is sarvesh muni.  
   
   
     
  Mahuri-community-image  
 
Lohani | Bhadani | Chranpahari | Tarway | Kapsime | Seth | Saha | Barbighayaa | Barahpuriyaa |

Pawanchudah | Ararmram | Athaghra | Badgaway | Ekghara | Kandhway | Kutariyaar | Vaishakiyaar